Izvēlne+

Draugi un partneri

DRAUGI UN PARTNERI

Mazo Bērnu skolā Knābis mums galvenais ir radīt ar sirdi un darīt kopā. Mūsu partneri, lielākoties, kļūst arī par mūsu draugiem, jo kopā varam paveikt vairāk, lai palīdzētu augt rūdītai Latvijas jaunajai paaudzei.

 

Bērni mums vienmēr ir bijis sirdsdarbs, un esam patiesi pateicīgi draugiem un partneriem par atbalstu, dažnedažādu ideju realizācijā, un vecākiem, par mums uzticētajām mazajām personībām jau vairāk nekā 23 gadu garumā.

PROJEKTI

 • Ar ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” atbalstu ir izveidota un labiekārtota vide brīvdabas pedagoģijas pirmsskolas grupiņas darbībai un brīvdabas pedagoģijas aktualizēšanai Latvijas sabiedrībā

Ar ESF atbalstu projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, projekts Nr. 9.1.1.3/15/I/001, kas norisinās no 2022. gada – 2023. gadam, ir izdevies realizēt sen gaidītu ideju- vidi brīvdabas pedagoģijas pirmsskolas grupiņas darbībai, kā arī platformu brīvdabas pedagoģijas popularizēšanai Latvijas sabiedrībā.
Biznesa projekta mērķis ir sabiedrībā aktualizēt āra pedagoģijas metodes, lai ilgtermiņā uzlabotu bērnu veselību, fizisko sagatavotību, sociālās prasmes un zināšanas par pasauli, kā arī ieviestu jaunu, Latvijā līdz šim nebijušu, pakalpojumu – uz Montessori metodēm balstītu āra izglītību īpaši pielāgotā āra vidē, tādejādi apmācot jaunus pedagogus un praktiski demonstrējot āra izglītības ieguvumus.
Vadoties no pētījumiem pasaulē, kā veiksmīgu iekļaujošas izglītības risinājumu mēs redzam harmoniskas, īpaši sagatavotas āra vides izmantošanu jebkuras pirmsskolas mācību procesā, ko mērķtiecīgi vēlamies aktualizēt pēc iespējas plašākai sabiedrībai Latvijā. Brīvdabas pedagoģijas iedzīvināšanu, skolotāju un vecāku izglītošanu redzam kā savu darbības lauku, kur vēlamies dalīties pieredzē, jo vairākus gadus mērķtiecīgi virzot stratēģiju, jau redzam pozitīvus augļus un vecāku novērtējumu – pieaugušie un bērni ir apmācīti un prot apģērbties atbilstoši laikapstākļiem (kārtu princips); ir iekārtota īpaša āra mācību vide mūsu pirmsskolas filiālēs.
Lai veicinātu brīvdabas pedagoģijas aktualizēšanu, PPII 2023. gada pavasarī tika atvērta pirmā grupiņa. Šie bērni, pēc iespējas, katru dienu lielākoties pavada ārā, t.sk. maltītes, diendusu, nodarbības matemātikā, ģeogrāfijā, astronomijā, valodās un dabas zinības, bet ilgtermiņā tiek plānots Berģos atvērt trešo PPII “Knābis” āra bērnudārza filiāli. Lai atbalstītu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, darbam pirmajā attīstības posmā PPII “Knābis” tika piesaistīti jauni pedagogi un veidotas papildus apmācības par āra izglītību un tās metodēm gan esošajiem, gan jaunajiem pedagogiem.
Pirmsskolas teritorija ir iekārtota atbilstoši sniedzamajam pakalpojumam – izbūvēta āra terase diendusām un āra virtuve maltīšu pagatavošanai, ierīkots meža trošu ceļš fizisko aktivitāšu veicināšanai, u.c. Tāpat, aktivitātēm ārā ir iegādāts papildus aprīkojums – laika apstākļiem atbilstošs apģērbs, siltināti guļammaisi, speciāli pielāgoti āra šūpuļtīkli ar odu tīklu un pretvēja kārtu, kas jau ir aprobēti pirmsskolas ikdienas darbībā ar daļēji pavadītu laiku iekštelpās, daļēji – āra vidē.
Nodrošinot pirmskolas vecuma bērniem izglītību īpaši sagatavotā āra vidē, sekojot pirmsskolu izglītības satura vadlīnijām un Montesori izglītības principiem, tiks veicināta veiksmīgāka iekļaujošās izglītības pieejas īstenošana mācību satura apguvē visiem bērniem, neatkarīgi no spējām un vajadzībām, uzlabota bērnu veselība un veicināta bērnu veiksmīga sociālā integrēšanās tālākajā izglītības iestādē – skolā. Uzņēmuma sociālās ietekmes tiešā labuma guvēji ir bērni līdz 18 gadu vecumam, kuriem mācību procesā tiks būtiski uzlabota:

 • Motivācija un koncentrēšanās spējas – vairāk iztēles un neatkarība, spēja ilgāk koncentrēties uz uzdevumu;
 • Valoda un komunikācija – labākas klausīšanās prasmes un sarežģītākas sarunas, ko stimulē pieredze un aktīva iesaistīšanās spēlēs;
 • Fiziskā sagatavotība un veselība – lielāka izturība, uzlabots līdzsvars un koordinācija, uzlabota imūnsistēma un samazināts bērnu aptaukošanās risks.
 • Pārliecība un pašnovērtējums – labāka izpratne par sevi, savām stiprajām un vājajām pusēm, spēja demonstrēt neatkarību un izpildīt uzdevumus, spēja pārvarēt bailes un nekomfortablas situācijas, piemēram, nelabvēlīgus laikapstākļus;
 • Sociālās prasmes un emocionālā attīstība – izpratne par laipnību, līdzjūtību, empātiju, komandas darbu, spēja sadarboties un izprast citu vēlmes un vajadzības;
 • Zināšanas un izpratne – izpratne un cieņa pret apkārtējo vidi, t.sk. dabu un līdzcilvēkiem, kā arī praktiska izpratne un zināšanas tādās jomās kā ekoloģija, bioloģija, botānika, ornitoloģija, zooloģija, matemātika, fizika, inženierzinātne, u.c.

 Sociālās ietekmes netiešā labuma guvēji būs pedagogi un ģimenes locekļi, kam būs iespēja ikdienā pavadīt vairāk laika svaigā gaisā, iegūt jaunas prasmes un zināšanas, kā arī ikdienā pavadīt laiku ar veselākiem, gudrākiem, emocionāli un sociāli attīstītākiem bērniem.


Mūsu veidotā izglītības platforma radīs izglītības modeli, kurā vērtību izglītība veselīgā vidē risinātu iekļaujošas izglītības problēmjautājumus, sirds izglītības, ģimenes un dabas vides vērtību iesakņojot sabiedrībā. Ilgtspējīga domāšana un dabas pievienotā vērtība, caur šo izglītību tiks integrēta ikdienas dzīvē – katram atrodot to, kas viņam ir noderīgākais (gan pirmsskolas izglītība bērniem, gan semināru centrā izveidotas apmācības, t.sk. semināri un kursi par dažādām mērķauditorijām – pirmsskolas pedagogiem, vecākiem, ģimenes locekļiem, bērniem un dabas entuziastiem). Caur mūsu realizēto interešu izglītību, asociācijas darbu, informāciju plašsaziņas kanālos, plānojam aktualizēt un akselerēt āra izglītības attīstību visā Latvijā un sadarboties ar citiem izglītības nodrošinātājiem un dabas ekspertiem.

Informācija par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem ir publicēta www.knabis.lv, kā arī sociālajā kontā Facebook: https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis

 • Ar Nordplus Junior atbalstu ir aizsākusies partnerība starp Latvijas un Norvēģijas pirmsskolām, lai veidotu pedagoģisku pamatu brīvdabas pedagoģija kombinācijai ar Montesori pedagoģijas metodēm ikdienas rutīnā.

NPJR-2021/10092 Brīvdabas pedagoģija kombinācijā ar Montesori pedagoģijas metodēm- veselīgs sākums mūžizglītībai un partnerībai starp Latvijas un Norvēģijas pirmsskolām, kas norisinājās no 2021.- 2023.gadam. Projekta pamatā ir inovatīvs āra mācību un Montesori metodoloģijas apvienojums, ar mērķi radīt kvalitatīvus un praktiskus brīvdabas pedagoģijas mācību materiālus. Mūsu sadarbība radījusi vērtīgu tiltu starp pieredzējušām pirmsskolas iestādēm: Ole Brumm Barnehage Aurskog no Norvēģijas ar vairākos gadu desmitos mērāmu brīvdabas pedagoģijas pieredzi un mūsu pirmsskolas izglītības iestādi Knābis ar 23 gadu zināšanu bāzi (6 gadi strādājot ar Montesori pedagoģiju).

Norvēģijā brīvdabas pedagoģija ir praksē un teorijās pierādīta jau vairāk nekā 30 gadus, kamēr Latvija šajā virzienā tiek sperti pirmie soļi. Projekta gaitā redzējām, cik svarīgi ir lauzt stereotipus un gūt pārliecību par brīvdabas pedagoģijas metodēm, redzot Norvēģijas kolēģu paveikto, tā gūstot apstiprinājumu un iedrošinājumu. Tikmēr norvēģu partneri apguva jaunas zināšanas Montesori pedagoģijas jomā kā pievienotu vērtību viņu ikdienas rutīnai.

Vizītes laikā Norvēģijā, pateicoties atsaucīgajiem projekta partneriem, izglītojāmies 5 brīvdabas pedagoģijas pirmsskolās un vienā Montesori sākumskolā, kā arī veidojām vairākas darba grupas un diskusijas pieredzes apmaiņai. Katrai no iestādēm ir nedaudz atšķirīgas darbības metodes un praktiskie risinājumi, kas bija mūsu interešu epicentrā. Svarīgs bija katrs partneru apmeklējums. Apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas jau ir integrētas ikdienas darbā mūsu skoliņā. Partnerības rezultātā tapa E -grāmata 3 valodās, kas tagad tiek izmantota pirmsskolās Latvijā un Norvēģijā.

Projektā paveiktais un sasniegtais:

 • IEGUVUMI UN INOVĀCIJAS ATTĪSTĪBA. Projektā ziemeļvalstu kolēģi guva vērtīgu pieredzi matemātikas un valodas apguves procesā īpaši sagatavotā āra vidē, tajā skaitā iepazīstot Latvijas koordinatores Aijas Barones iniciētos Montesori materiālus izmantošanai āra vidē, ko var uzskatīt par starptautisku inovāciju.
 • FILMA. Par projektā pieredzēto 5 Norvēģijas brīvdabas pirmsskolās tapa TV filma “Dabas bērnudārzs Norvēģijā”, kas bija skatāma ReTV un joprojām pieejama Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rtYdO2LCnJE&t=509s Dalīšanās ar norvēģijas pieredzes stāstiem kļuva par pagrieziena punktu Latvijas sabiedrības un pedagogu pārliecināšanā par labu brīvdabas pedagoģijai.
 • KONFERENCE UN REZONANSE VISĀ LATVIJĀ. 12.11.22. PII “Knābis” komanda, sadarbībā ar Asociāciju Zaļai Sirds Izglītībai pirmsskolu skolotājiem, vadītājiem un vecākiem organizēja sociālu pasākumu- Ziemeļeiropas brīvdabas pedagoģijas entuziastu konferenci, kas negaidīti pulcēja vairāk nekā 300 dalībniekus no pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem un vecākiem, kuri piedalījās lekcijās un 12 dažādās praktiskās āra meistarklasēs. Pasākumā pieredzē dalījās abas partnerorganizācijas- PII Knābis un PII Ole Brumm.

Konference izraisīja ievērojamu sabiedrības interesi, tai skaitā mediju atspoguļojumu ar intervijām vairākās valsts mēroga radio stacijās TV ziņās, tiešsaistes un drukātajos medijos un svarīgākais, aptuveni 7 valsts un privātajos bērnudārzos visā Latvijā uzsāka brīvdabas pedagoģijas metožu ieviešanu, un skolu skaits turpina pieaugt.

Turpinot šajā projektā gūto labo praksi, no 06.2023 projekta ideja tiek turpināta jau Nordplus Horizontal projektā NPHZ-2023/10078, kas aptver visus izglītības līmeņus: pirmsskolas, skolas, universitātes un profesionāļu asociācijas no LV- LT – NO. Projekts ir sākums vērtīgai sadarbībai jaunas pedagoģiskās bāzes veidošanai.

Intervijas par projektu Latvijas medijos un sociālajos tīklos:

11.2022 – 01.2023 Intervijas un publikācijas nacionālajos un reģionālajos medijos par brīvdabas pedagoģiju un PPII “Knābis” darbību un sadarbību ar Norvēģijas partnerorganizāciju “Ole Brumm”, kā arī par “Ziemeļeiropas brīvdabas pedagoģijas entuziastu konferenci” :

04.2022. TV filma “Dabas bērnudārzs Norvēģijā”. Izveidota PII “Knābis” sadarbībā ar biedrības “Asociācija Zaļai Sirds Izglītībai” biedriem, 2022. gada aprīlī divreiz tika pārraidīta ReTV.

https://www.youtube.com/watch?v=GZxWIwSDVS0 ; https://www.facebook.com/ZalaiSirdsIzglitibai/posts/154059100415633

 

10.2021. Starptautiskā Nordplus projekta (NPJR-2021/10092) pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā, apmeklējot 5 dabas bērnudārzus.

 • Facebook:

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/posts/4401460096567960 ;

https://fb.watch/cHAfuE1j5R/

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/videos/293732595902413/

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/posts/4387705817943388

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/posts/4544781308902504

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/posts/4406455262735110 ;

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/videos/978280386435931/ ;

https://www.facebook.com/bernudarzs.knabis/posts/4384035984977038

 

10.2021 Pieredzes stāsts Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras mājaslapā par projekta Nordplus ietvaros realizēto starptautisko pieredzes apmaiņu ar Norvēģijas āra bērnudārzu kolēģiem.

 • VIAA:

https://www.viaa.gov.lv/lv/knabis-parstavji-ir-parliecinati-latvija-nepieciesami-brivdabas-bernudarzi?fbclid=IwAR0h26ecX2hX-r60GXn98MnaByIdkp7kMvZl4gG0c-43OB3A3QYR3kTGHyI 

 • Ar Nordplus Horizontal atbalstu, sadarbojoties LV- LT- NO universitātēm, pirmsskolām, brīvdabas pedagoģijas asociācijām tiks izveidots un testēts inovatīvs mācību materiāls brīvdabas pedagoģijas metodēm Montessori pedagoģiskajā sistēmā.

Ideja, kas aizsākta Nordplus Junior projektā NPJR-2021/10092 partnerībā starp PII Knābis Latvijā un Ole Brumm Norvēģijā, izstrādājot Montessori materiālus, kas būtu pielāgoti izmantošanai brīvdabas pedagoģijā, tiek turpināta jau Nordplus Horizontal projektā NPHZ-2023/10078. Brīvdabas pedagoģijas metodes Montessori pedagoģiskajā sistēmā – sākums veselīgai mūžizglītībai – inovatīva macību materiāla izstrāde un testēšana,
kas aptver visus izglītības līmeņus: pirmsskolas, skolas, universitātes un profesionāļu asociācijas no LV- LT – NO. Projekts ir sākums vērtīgai sadarbībai jaunas pedagoģiskās bāzes veidošanai brīvdabas pedagoģijas materiāliem, kas būs gatavi lietošanai ikdienas darbā pirmsskolās Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā un, pateicoties ekspertu iesaistei, sniegs nozīmīgu pievienoto vērtību.